Name Academy Belt Belt Grade
Ivan Sakamoto Da Silva Ivan Sakamoto Bjj Okinawa BLACK 3rd Degree
Roberto Britto Roberto Britto Jiu Jitsu BLACK